dongyuan

habarlar

Garaşylyşy ýaly, aşhana abatlamak üçin iň gymmat otaglaryň biri bolmagynda galýar.Geň däl: şkaflar, kassalar we potratçylar bilen jaýyň ýüregini täzeden düzmek býudjet zarbasy bolup biler.Someöne käbir meseleleri özüňiz ýerine ýetirip, pul tygşytlap bilersiňiz.
Birnäçe esasy gurallary we materiallary ulanmak bilen, täze arka plany gurmak, ýadaw aşhanany elýeterli býudjetde janlandyryp biler we täze doglan çagalaryň köpüsiniň dynç günleri tamamlap boljak täzelenmesi.
Iki hünärmen sizi taslamanyň başyndan ahyryna çenli gezer, ýöne has köp kömege mätäç bolsaňyz, “Home Depot” we “Lowe's” ýaly öýi abadanlaşdyryş dükanlarynda bu taslamanyň çäginde durmuşa geçiriljek köp sanly taslamanyň onlaýn gollanmalaryny we web sahypalaryny hödürleýän hünärmenlere ýüz tutup bilersiňiz. .primer we sarp edilýän zatlaryň sanawy bilen üpjün edýär.Iki zynjyr hem uzak wagtlap dükanlarda ussahanalary hödürlän hem bolsa, pandemiýa bilen baglanyşykly çäklendirmeler sebäpli bu önümler çäkli ýa-da elýeterli däl bolup biler.
Farfor we keramika ýaly materiallardan başlap, teňňe tegelek we metro plitalary ýaly nagyşlara çenli perron saýlamak, ony gurmakdan has kyn.Honoluludaky “Shaolin” studiýasynyň içerki dizaýneri Şaolin Low: “Metro kafel nusgawy we wagtlaýyn."Gurlan senesine hiç wagt ynam edip bilmersiňiz."
Onuň pese gaçmagyny ýa-da gapma-garşy bolmagyny isleseňiz, plitkalaryň arasyndaky reňk hem möhüm dizaýn kararydyr."Men hemişe 1/16" ýa-da 1/8 "tikişleri halaýaryn" -diýdi."Howpsuz tarapda bolmak isleseňiz, kafeliňize gabat gelýän bitarap reňk saýlaň."
Kafel stilini saýlanyňyzdan soň, kesişleri we ýalňyşlyklary hasaba almak üçin 10% has köp arka meýdançasyny sargyt ediň.Şeýle hem gerekli ululykdaky padleri satyn almagy unutmaň.
Häzirki arka planyny seresaplylyk bilen aýyryň, sebäbi onuň arkasyndaky guradyjy desgadaky islendik depressiýa, plitka başlamazdan ozal inçejik bilen doldurylmalydyr.Rozetkadaky toky öçüriň we gapagy aýryň.
Arka tarapyň daşky gyrasyndan başlap, kafeliň guradyjy enjamyna gabat gelýän çekiç bilen ýeňil basyň.Gurallary guradyjy enjamlara dakmaň.Heselimleýji galyndydan ýa-da inçe gatlakdan mahrum etmek üçin gaty spatula ulanyň.Plitkalary goýmazdan ozal, guradylan desgany öňünden garylan inçejik we polotensa bilen tekizläň we ähli çukurlara basyň.30 minutlap guradyň.
Guýruk derwezesiniň merkezi nokadyny tapyň, adatça lýubkanyň ýa-da gerimiň aňyrsynda.Waşington Tiger Mountain kafel potratçysy Jeýms Upton: "Plita ýaly bir fokus bar bolsa, adatça onuň üstünde merkezi çyzyk isleýärsiňiz we yzky çyzgy islendik kabinet bilen duşuşýan ýeriňizi kesip, şol setirden çyzyp başlaýarsyňyz" -diýdi..kafel.Fokus merkezindäki guýrugyň ähli beýikligine çyzyk çekmek üçin galam we ruh derejesini ulanyň.
Indi plitkalary taýagyň üstünde goýmak we arka planyň inini we beýikligini ölçemek üçin boşluklary ulanyň.Diwaryň nagşyna gabat gelmek üçin kesilen ýeriňizi görersiňiz.Hasabyň golaýynda doly kafel bilen başlap görüň we ýokardaky we diwaryň ujuna çenli kesilenleri ýapyň.
Taýýar kafel ýelimi, minomdan has aňsat.3/16 dýuýmlyk spatulany ulanyň, panjara iň ýakyn ýerleşişiň merkezi çyzygynyň gapdalyna ýelim çalyň.
Kafel nagşy, metro kafel ýaly merkezi çyzygyň daşyndan uzalyp gidýän bolsa, çyzygyň diňe bir bölegini ýelim bilen ýapyň.
Upton: "ueelim (ýelim) çalt gurulýar, ýöne çalt guraýar, şonuň üçin mümkin boldugyça 30-dan 45 minutda goýup bolýar" -diýdi Upton.
Merkezi hatara gaýdyp, birinji hataryň aşagyna boşluk goşup, plitkalary taýagyň üstünde keseligine goýup başlaň.Merkezi çyzykdan iň ýakyn gyrasyna boşluk plitalaryny goşmagy dowam etdiriň.Adatça çykyşyň töwereginde ýa-da birinji hatary gutarmak üçin nagyş gutarýan ýerinde kesmeli.
Ativea-da bolmasa, el bilen kafel kesiji kärendesine alyp bilersiňiz, ýöne arra has çalt bolýar.Şeýle hem kiçi mozaika plitalaryny ýerleşdirmek ýa-da kesmek üçin bölekleri kesmek üçin eliňizden ýasalan pyçaklar gerek bolup biler.
Kafelleri birinji hatarda krahonlar bilen kesmeli diýip belläň, sebäbi kafel kesiji suw galam çyzyklaryny döwer.Kafel kesip, birinji hataryň soňuna goşuň.Indi merkezi setire gaýdyp, ikinji setiri edil şonuň ýaly başlaň.Wagtal-wagtal yza çekiň we çukur çyzyklarynyň dogrudygyna göz ýetiriň.
Gyrmyzy reňk saýlanyňyzda, dogry möhürleýji satyn alandygyňyzy anyklamaly.Köplenç bir komponentli çişleri öndürýän öndürijiler hem degişli reňkdäki silikon möhürleri hödürleýärler.Hünärmenler öňünden garylan bir komponentli täze çözgütleriň has gowudygyny aýdýarlar, sebäbi derrew ulanylyp bilner we adaty çözgütleriň bir toparyny garyşdyrmagy talap etmeýär.
Çukuryň içinden çykaryň we kafelleriň arasynda ýerleşýän rezin polotensany ulanyň.Takmynan 30 minutdan soň plitkalar duman bolar.Soňra arassa suw we gubka bilen ýüzüni süpürip bilersiňiz.Yzky gapyny birnäçe gezek süpürip ýuwmaly bolmagyňyz mümkin.
Yzky çyzgy guýlandan soň, pyçak bilen arka tarapyň arasyna, şeýle hem diwarlaryň duşuşýan burçunda peýdaly pyçagy ulanyň.


Poçta wagty: 13-2022-nji oktýabr