dongyuan

habarlar

BIZIAC Zawod MIAN ÖNÜM HPMC & VAE

Jinan Dongyuan Chemicals Co., Ltd 13 ýyldan gowrak wagt bäri HPMC & VAE önümçiligine ünsi jemleýär.Hil taýdan aýratyn.

Gurluşyk himiýa pudagynda sellýuloza efir önümçiliginiň ulanylyşyny bilýärsiňizmi?

 

Sellýuloza efir ion däl ýarym sintetiki ýokary molekulýar polimeriň bir görnüşidir.Suwda erän we çözüji esasly iki görnüşi bar.Dürli pudaklarda dürli täsirleri bar.Mysal üçin, himiki gurluşyk materiallary, aşakdaky goşma täsirleri bar.

  • Suw saklaýjy serişde
  • Galyňlaşdyryjy serişde
  • Düzeltmek emläk
  • Film döredýän emläk
  • Baglaýjy

 

Howa HPMC goşmak, ýelimlilik näçe ýokary bolsa şonça gowy?

Gidroksipropil Metil Sellýuloza (HPMC) çygly minomyň we esasy gatlagyň arasyndaky ýapyşygy ep-esli ýokarlandyryp bilýän we gips bilen örtülen, kerpiçden ýasalan kerpiçde giňden ulanylýan we çyglylyga garşy öndürijiligini ýokarlandyryp bilýän çygly minomyň ýapyklygynda ajaýyp rol oýnaýar.daşarky diwar izolýasiýa ulgamy.Sellýuloza efiriniň galyňlaşdyryş täsiri çig malyň garşylygyny ýokarlandyryp, materialyň zaýalanmagynyň, bölünmeginiň we ganamagynyň öňüni alyp biler.HPMC süýümli betonda, suwasty betonda we öz-özüni gysýan betonda ulanylyp bilner.

HPMC-iň sement esasly materiallara galyňlaşdyryş täsiri sellýuloza efir ergininiň ýapyklygyndan gelýär.Şol bir şertlerde, sellýuloza efiriniň ýapyşygy näçe ýokary bolsa, üýtgedilen sement esasly materialyň ýapyşygy şonça gowy, ýöne ýelimliligi gaty uly bolsa, materialyň suwuklygyna we işleýşine täsir eder (ýelmeýän gips pyçagy ýaly) ).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Highokary suwuklygy talap edýän öz-özüni tekizleýän we öz-özüni gysýan beton, pes ýapyşyklylygy talap edýärsellýuloza efir.Mundan başga-da, sellýuloza efiriniň galyňlaşmagy, sement esasly materiallaryň suw islegini artdyrar we minomyň önümçiligini artdyrar.

 


Iş wagty: 16-2022-nji sentýabr