dongyuan

Önümler

Howa üçin ýörite ýokary ýapyşykly GidroksiPropil Metil Sellýuloza HPMC

Gysga düşündiriş:

Klassifikasiýa: Himiki kömekçi agent

CAS belgisi: 9004-65-3

Beýleki atlar: HPMC

Arassalygy: 98%

Ulanylyşy: kafel ýelimleýji diwar çüýşesi

PH: 5 - 9


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Dinönekeý minom sement kerpiçlerine, güýçli ykdysady talaplara degişlidir, ýöne gurluşygyň işleýşi we mehaniki pürküji öndürijilik talaplary üçin henizem ýokary, şonuň üçin çäge derejelerine we goşundylaryna has ýokary talaplar.Mundan başga-da, mehaniki gurluşyk kem-kemden garylan minomyň möhüm ösüş ugruna öwrüler.Degişli sellýuloza efiriniň ulanylmagy mehaniki gurluşygy mümkin edýär.

Gidroksipropil metil sellýuloza (HPMC), gurluşyk materiallarynda ulanylýan ion däl sellýuloza bolup, belli bir ýapyşykly aç-açan çözgüt emele getirmek üçin gyzgyn ýa-da sowuk suwda eräp bilýär.gurluşyk öndürijiligini, suwuň saklanyşyny, baglanyşygyň berkligini we sarkma garşylygyny gowulandyryp biler.

Arza

Adatça HPMC gury garylan minom senagatynda, keramiki kafel baglaýjyda, Daşarky diwar izolýasiýa ulgamynda, öz-özüni tekizleýän minom, gips, çüý, boýag we ş.m. giňden ulanylýar.
Arza diapazony
Daşarky diwar izolýasiýa ulgamy
Keramiki kafel baglaýjy
Bilelikdäki doldurgyç
Öz-özüňi tekizlemek
Gips / Putty

GidroksiPropil Metil Sellýuloza04

Önüm aýratynlygy

Suwuklygy saklaň, suwuň saklanmagyny gowulandyryň we suwuň siňdirilmegini azaldyň.
Asylmaga garşy emlägi gowulaşdyryň, süýümi ýüzüne berk ýapyşyň we asylmaň.
Iş öndürijiligini gowulandyrmak, HPMC-iň ýagy minomyň işleýşini ep-esli ýokarlandyrýar, daramagy we örtmegi aňsatlaşdyrýar, iş netijeliligini ýokarlandyrýar.

Üstünlikleri

Suwuň gowy saklanmagy.
Gowy gurluşyk öndürijiligi
Gowy sepmek we nasos öndürijiligi
Esasy ýeriň çyglylyk ukybyny optimizirläň
Sementiň gidrasiýasy has oňat baglanyşyk güýjüne we gurluşyna ýetmek üçin has doly
Uzak sazlap boljak wagt
Gysmaga garşylyk

Önümiň parametrleri

Haryt ady HPMC (Gidroksipropil metil sellýuloza)
Marka ady Dongyuan
Bölejikleriň ululygy 95% 80 meshden geçýär
Iscapyşmazlyk (Brukfild RVT2%, 20) c cps) 50000 - 200000
Metoksiliň düzümi% 19-30
Gidroksipropiliň mazmuny% 4-12
Gelip çykan ýeri Jinan, Hytaý
Arza Haly, gips, minomýot, termiki izolýasiýa minomy, suw geçirmeýän minom, ýaryşa garşy minom, daşy daşy, esaspalto, abatlaýyş howasy, içerki we daşarky diwar çüýleri, öz-özüni tekizlemek, bilelikdäki garyndy, interfeýs serişdesi, kafel ýelimi, örtük materialy
Baha standarty gurluşyk derejesi
Daş görnüşi ak ýa-da ak poroşok
Sargyt talaplaryna ýa-da şertnamasyna laýyklykda

Gaplamak we eltip bermek

Klapan halta üçin arassa agram 25KG
Palet üçin arassa agramy 0,6 Metrik tonna
Paletiň ululygy (L * W * H): 1,1m * 1,1m * 1,1m
Paletli 20'FCL = 12MT ýa-da paletsiz 14MT
Paletler durnuklylyk we howa garşylygy üçin örtülendir
Port: ingingdao, Hytaý
Eltip beriş wagty: payment 14 tonna tölegden 5-7 iş güni
Töleglerden soň 15 - 100 tonna 10-20 iş güni

GidroksiPropil Metil Sellýuloza05
GidroksiPropil Metil Sellýuloza06
GidroksiPropil Metil Sellýuloza07

Satuwdan soňky hyzmat

Tehniki işgärimiz, müşderilere hyzmat etmek üçin 24 sagat onlaýn bolar, önümiň islendik meselesi bilen göni habarlaşyp bilersiňiz.

Töleg şertleri we nusga üçin gyssagly iberiş:

Poliwinil alkogol tozy PVA-2488-3
Poliwinil alkogol tozy PVA-2488-4

Zawod we satuw toparymyz

GidroksiPropil Metil Sellýuloza010
GidroksiPropil Metil Sellýuloza08
GidroksiPropil Metil Sellýuloza09
GidroksiPropil Metil Sellýuloza011

Sorag-jogap

1. Söwda kompaniýasy ýa-da öndüriji?
Öndüriji, zawodymyza baryp görmäge hoş geldiňiz.

2. Gowşuryş wagtyňyz näçe?
Adatça 3-7 iş güni bolýar, sargyt mukdaryna bagly.

3. Önümiň bahasyny nädip alyp bilerin?
Takyk ýa-da takmynan mukdary, gaplaýyş jikme-jikliklerini, niýetlenen porty ýa-da ýörite talaplary bermegiňizi haýyş edýäris, şoňa görä bahany size berip bileris.

Näme üçin bizi saýlamaly?

Dongyuan-da müşderilere aşakdaky hyzmaty hödürleýäris:
Bäsdeşiň önüminiň aýratynlyklaryny öwreniň.
Müşderä laýyk derejäni çalt we takyk tapmaga kömek ediň.
Her bir müşderiniň aýratyn howa ýagdaýyna, çäge we sement aýratynlyklaryna we täsin iş endiklerine görä öndürijilik we gözegçilik çykdajylaryny gowulandyrmak üçin Formulasiýa hyzmaty.

Dongyuan-da, her sargydyň iň oňat kanagatlanmagyny üpjün etmek üçin himiki laboratoriýa we amaly laboratoriýa bar:
Himiki laboratoriýalar, häsiýetlere ýapyşyklyk, çyglylyk, kül derejesi, pH, metil we gidroksipropil toparlarynyň mazmuny, çalyşma derejesi we ş.m. baha bermäge mümkinçilik berýär.
Programma laboratoriýasy açyk wagty, suwuň saklanmagyny, ýelme güýjüni, süýşmek we sag garşylygy, wagty kesgitlemek, iş ukyplylygy we ş.m. ölçemäge mümkinçilik berýär.

Köp dilli müşderi hyzmatlary:
Hyzmatlarymyzy iňlis, ispan, hytaý, rus we fransuz dillerinde hödürleýäris.
Önümlerimiziň öndürijiligini barlamak üçin her lotyň nusgalary we hasaplaýyş nusgalary bar.
Müşderi talap edýän bolsa, barmaly porta çenli logistik prosesi alada edýäris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň